Tree Clone Dane osobowe - RODO

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż TREE CLONE Lebiecki Maciej z siedzibą przy ul. Kościelna 8 w Luzinie, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;
– Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia

przesyłki i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy,
numer NIP) ? w przypadku sprzedaży wysyłkowej.
– Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy i ewentualnie dane
potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) ? w przypadku odbioru
osobistego.

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych
(sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem
przeprowadzenia w/w czynności.
W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
TREE CLONE Lebiecki Maciej ul. Kościelna 8, Luzino 84-242, NIP: 5881825647.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: TREE CLONE Lebiecki Maciej, ul. Kościelna 8, Luzino 84-242 lub
email: treeclonewejherowo@wp.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: TREE CLONE Lebiecki Maciej, ul. Kościelna 8, Luzino 84-242, NIP: 5881825647 lub email: treeclonewejherowo@wp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu
klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań informatycznych i serwisowych.
Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe
ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy TREE CLONE
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu
dostarczania klientom TREE CLONE kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych
przez Spółkę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie
z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.
6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one
udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry
urzędowe (KRS, REGON itp.)
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:
treeclonewejherowo@wp.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: TREE CLONE Lebiecki Maciej, ul. Kościelna 8, Luzino 84-242.
Informujemy również, że:
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, w tym także do celów marketingowych i mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z TREE CLONE Lebiecki Maciej, ul. Kościelna 8, Luzino 84-242. w celu realizacji Państwa zamówień. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych, prosimy o przesłanie takiej informacji w odpowiedzi na tą wiadomość.

Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych
TREE CLONE.